Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - Β' ΤΟΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κεφάλαιο 6 - Φερρίτες (Ferrites)
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 6.1Γενικά Περί Φερριτών 17
 6.2Χαρακτηριστικά Φερριτών 22
 6.3Κατηγορίες Φερριτών 33
 6.4Κώδικες Μορφών και Υλικών των Φερριτικών Πυρήνων 34
 6.5Ρυθμιστές Αυτεπαγωγών Πυρήνων και Κώδικες τους 45
 6.6Κώδικες Πυρήνων Φερρίτη 47
 6.7Υπολογισμός Αυτεπαγωγής με Πυρήνα Φερρίτη 50
 6.8Διάφοροι Ειδικοί Φερρίτες 58
Κεφάλαιο 7 - Πιεζοηλεκτρικά Κεραμικά
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 7.1Γενικά 65
 7.2Χαρακτηριστικά των Πιεζοηλεκτρικών Κεραμικών 68
 7.3Ισοδύναμο Κύκλωμα Πιεζοηλεκτρικού Μετατροπέα 75
 7.4Στοιχεία και Χρήσεις των Πιεζοηλεκτρικών Κεραμικών Υλικών 77
 7.5Δίμορφα-Ομοιόμορφα Στοιχεία και Υλικά Μετατροπέων 81
 7.6Περιγραφή των Πιεζοηλεκτρικών Κεραμικών 87
Κεφάλαιο 8 - Πιεζοηλεκτρικοί Κρύσταλλοι
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 8.1Γενικά 91
 8.2Ισοδύναμο Κύκλωμα Κρυστάλλου 98
 8.3Χαρακτηριστικά των Κρυστάλλων 102
 8.4Κατηγορίες και Κώδικες Λειτουργίας Κρυστάλλων 104
 8.5Χρήσεις των Κρυστάλλων 106
 8.6Περιγραφή, Κώδικες και Στοιχεία των Κρυστάλλων 109
Κεφάλαιο 9 - Μετασχηματιστές
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 9.1Γενικά 117
 9.2Ισοδύναμα Κυκλώματα Μονοφασικών Μ/Σ 119
 9.3Κατηγορίες Μ/Σ 125
 9.4Μονοφασικοί Μ/Σ 125
 9.4.1Μ/Σ Ρεύματος ή Σειράς 125
 9.4.2Μ/Σ σύνθετης αντίστασης 128
 9.4.3Μ/Σ Τάσης 132
 9.4.3.1Αυτό μετασχηματιστές 132
 9.4.3.2Ειδικών εφαρμογών 134
 9.4.3.3Γενικών εφαρμογών 137
Κεφάλαιο 10 - Αισθητήρες (Sensors) - Μετατροπείς (Transducers) - Ενεργοποιητές (Actuators)
  Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.
 10.1Γενικά 157
 10.2Κατηγορίες Αισθητήρων - Μετατροπέων - Ενεργοποιητών 158
 10.3Κατηγορίες, Στοιχεία, Χρήσεις των Αισθητήρων Μηχανικής Τάσης-Πίεσης 159
 10.3.1Δονήσεων 159
 10.3.2Shock 160
 10.3.3Πίεσης Αίματος 161
 10.3.4Κρουστικής Καύσης Μηχανών Αυτοκινήτων 163
 10.3.5Πιεζοκαλώδιο 163
 10.3.6Αερίων Χαμηλής Πίεσης 164
 10.3.7Μηχανικής Τάσης 166
 10.3.7.1Φύλλο 166
 10.3.7.2Εφελκυσμού-θλίψης 169
 10.3.7.3Φορτίου 169
 10.3.8Πίεσης 170
 10.3.8.1Βασικά στοιχεία 171
 10.3.8.2Διακρίβωσης και αντιστάθμισης θερμοκρασίας 174
 10.3.8.3Προετοιμασίας σήματος 177
 10.3.8.4Θωρακισμένοι με χάλυβα 178
 10.3.9Επιταχυνσιόμετρο 179
 10.4Κατηγορίες - Στοιχεία - Χρήσεις των Αισθητήρων Θέσης - Διεύθυνσης - Απόστασης - Κίνησης 181
 10.4.1Πάχους Λίπους Ζώων 181
 10.4.2Στοιχείο Ηall 181
 10.4.3Μαγνητοαντίσταση 188
 10.4.3.1Γραμμικής θέσης 195
 10.4.3.2Μέτρησης ενός σημείου 196
 10.4.3.3Μέτρησης ρεύματος 197
 10.4.3.4Μέτρησης ασθενών μαγνητικών πεδίων 198
 10.4.4Άλλες Μέθοδοι Μέτρησης της Απόστασης 208
 10.4.5Άλλες Μέθοδοι Μέτρησης της Ταχύτητας Περιστροφής 212
 10.4.6Εγγύτητας ή προσέγγισης 217
 10.4.7Κλίσης 222
 10.5Κατηγορίες - Στοιχεία - Χρήσεις των Αισθητήρων Θερμοκρασίας 225
 10.5.1Πυροηλεκτρικός Ανιχνευτής 226
 10.5.2Βολόμετρο 227
 10.5.3Θερμοστοιχεία 229
 10.5.4Αντίστασης Πλατίνας 235
 10.5.5Ολοκληρωμένοι 237
 10.5.6Πυριτίου 238
 10.6Κατηγορίες-Στοιχεία-Χρήσεις των Αισθητήρων ήχων 243
 10.6.1Υποήχων 243
 10.6.2Υπερήχων 243
 10.6.3Μετατροπέας Langevin 246
 10.6.4Ανίχνευσης Φυσαλλίδων σε Σωλήνα 247
 10.6.5Ακουστικής Εκπομπής 248
 10.6.6Υποβρύχιος Μετατροπέας 248
 10.7Κατηγορίες - Στοιχεία - Χρήσεις Αισθητήρων Στερεών, Υγρών και Αερίων 249
 10.7.1Σπατάλης γραφίτη σε φωτοαντιγραφική μηχανή 249
 10.7.2Αισθητήρας Στάθμης Υγρών 250
 10.7.3Ποιότητας Νερού 251
 10.7.4Οξύτητας - Αλκαλικότητας 252
 10.7.5Μέτρησης Ιξώδους 254
 10.7.6Ροόμετρο Υγρών 256
 10.7.7Ροόμετρο Αέρα 259
 10.7.8Διαφόρων Αερίων - Ατμών - Καπνού 260
 10.8Κατηγορίες - Στοιχεία - Χρήσεις Αισθητήρων Περιβάλλοντος 267
 10.8.1Υγρασίας 267
 10.8.2Καπνού και φωτιάς 268
 10.8.3Γυροσκόπιο 271
 10.8.4Απαριθμητής Geiger-Muller 272
 10.9Κατηγορίες - Στοιχεία - Χρήσεις Αισθητήρων Τάσης 273
 10.10Πολλαπλασιαστής Δευτερογενών Ηλεκτρονίων 275
 10.11Ενεργοποιητές 276
  Παράρτημα 281
  Ευρετήριο 329