Ελληνικά English

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
  1. Ονομαστική τιμή αντίστασης: η τιμή που αναγράφεται στο σώμα του αντιστάτη σε Ω.
  2. Ονομαστική ισχύς: η μέγιστη θερμική ισχύς που μπορεί να αποδώσει ο αντιστάτης στο περιβάλλον, χωρίς να καταστραφεί, δίνεται δε σε διάγραμμα από τον κατασκευαστή σε συνάρτηση με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτή δίνεται σε Watts και καθορίζει γενικά τις διαστάσεις του αντιστάτη. Μερικές τυποποιημένες τιμές ισχύος είναι 1/8, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 κ.α. Watts.
  3. Ανοχή της αντίστασης: η % μεταβολή της ονομαστικής τιμής της και δίνεται ως ±A%. Οι τυποποιημένες τιμές ανοχών είναι για κάθε σειρά οι ακόλουθες: E3 and E6 ±20%, E12 ±10%, E24 ±5%, E48 ±2%, E96 ±1% and E192 ±0.1% or ±25% or ±0.5%. Η σειρά ΕΙ92 για αντιστάσεις πολύ υψηλής ακρίβειας έχει και τις ανοχές ±0.01%, ±0.02% or 0.05%.
  4. Μέγιστη τάση λειτουργίας: αυτή που προκαλεί την απώλεια θερμότητας, όση είναι η ονομαστική τιμή της ισχύος και δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
  5. Συντελεστής τάσης: το μέγεθος που εκφράζει τη μεταβολή της τιμής της αντίστασης, ανάλογα με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της και δίνεται σε ppm/V. Η μεταβολή (χυτή εκφράζεται περίπου από την σχέση:
    όπου RU η αντίσταση υπό τάση U, R0 και U0 η αντίσταση και η τάση αναφοράς αντίστοιχα και kU ο συντελεστής τάσης της αντίστασης, σε ppm/V.
  6. Θερμοκρασιακός συντελεστής, σε ppm/°C.

Κατεβάστε εδώ ένα μέρος από το Κεφάλαιο αυτό.


Για την προβολή του παραπάνω αρχείου είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader